HISTORIA

HISTORIA
Det är inte helt klarlagt när svenskar började befolka Estlands kusttrakter och öar. Historikerna har antagit att detta kunde ske först när danskar och tyskar hade erövrat landet i början av 1200-talet. Det första dokument, där det nämns att det finns svenskar i Estland, är i Hapsals stadslag från 1294.

1500-TALET
Detaljerade uppgifter om området och dess befolkning finns först från 1560-talet, när landskapet Vik hade erövrats av Sverige under Nordiska sjuårskriget 1563-1570.
Nästan samtliga byar som fanns i modern tid var etablerade redan då.

1600-TALET
Böndernas situation försämrades i början av 1600-talet, då den svenska staten gjorde sig av med stora landområden som ersättning för skulder som man hade ådragit sig. Den svenske adelsmannen Jakob De la Gardie köpte på 1620-talet Hapsals slottslän där Rickul/Nucköområdet låg.
Klagomål till den svenska konungen ledde 1685 till ett beslut av rikets råd att bönderna på Nuckö, Ormsö och i Eyland skulle vara ”fritt folk lika som frälsebönder här i Sverige”. Situationen förbättrades också av att bönderna efter Karl XI:s reduktion av adelsgodsen på 1680-talet åter blev kronobönder.

HUNGERSNÖD OCH PEST
Två stora bakslag drabbade området runt sekelskiftet 1700: hungersnöden 1697 och pesten 1710-11. År 1697 dog i Nuckö församling 557 personer, ungefär 25 procent av befolkningen. Befolkningsantalet återhämtade sig dock ganska snabbt och var ett decennium senare i stort sett detsamma som före hungersnöden.
År 1710 dog 909 och 1711 minst 320 personer, alltså totalt över 1 200 personer, vilket var cirka 65 procent av socknens befolkning. Ingen person över 60 år överlevde.

1700-TALET
I det Stora nordiska kriget 1700-21 erövrades Estland av ryssarna 1710 efter Karls XII:s misslyckade fälttåg i öst. Estland blev ett generalguvernement med vidsträckt självstyre. Den balttyska adeln blev landets verkliga härskare. Detta återspeglades bland annat i att tyska var det administrativa språket.

1800-TALET. BÖNDERNAS FRIGÖRELSE
Bondelagen 1816 befriade de estniska bönderna från livegenskapen och gav dem i övrigt en del rättigheter som inte gällde för svenskarna.<strong></strong>
1856 års bondelag gav även bönderna rätt att friköpa sina gårdar från godsen.
I och med bondelagen 1856 fick även svenskarna rätt till skolundervisning.
De baltiska guvernementen hade sedan området erövrats av ryssarna 1710 haft en rätt vidsträckt autonomi.

FÖRRYSKNING OCH NATIONELLT UPPVAKNANDE
På 1880-talet påbörjade den ryska statsmakten en russificeringspolitik. Administration, rättsväsende och skolväsende förryskades. All undervisning i skolorna, även de svenska, skulle ske på ryska.

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
Under första världskriget stationerades ryska trupper i Rickul/Nucköområdet. I Derhamn i Roslep byggdes en stor fästning med tre grovkalibriga kanoner. Många män från området mobiliserades till ryska armén.<strong></strong>
Kriget verkade också förlamande på bildningssträvanden och kulturliv.
Revolutionen i Ryssland spred sig även till de ryska trupperna i området. Baronen på Rickul godset, Gustav Taube, mördades i december 1917 av soldater från garnisonen i Derhamn.

ESTLAND BLIR FRITT
Estland förklarade sig den 24 februari 1918 fritt från Ryssland. Landet måste sedan under ett par års krig försvara sin frihet mot tyskar och ryssar.
1920 års estniska grundlag garanterade estlandssvenskarnas rätt att hålla svenska skolor och att vända sig till rikets centrala ämbetsverk på sitt modersmål.

ANDRA VÄRLDSKRIGET
Under den första sovjetiska ockupationen besattes området av sovjettrupper. Odensholmsborna tvingades 1940 att lämna ön där det byggdes befästningar. Sommaren 1941 tvångsmobiliserades 136 män från Rickul/Nucköområdet till sovjetarmén. Endast ett fåtal av dem kom tillbaka. De flesta av dem dog inte vid fronten utan i de arbetsläger där de först hamnade.

Efter det att kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen hade brutit ut kom tyska trupper till området under hösten 1941. Artillerield utkämpades under några veckor mellan den sovjetiska garnisonen på Odensholm och rörliga tyska artilleripjäser i de nordligaste byarna i Rickul. Sovjettrupperna lämnade som sista estniskt markområde Odensholm i början av december 1941 och odensholmsborna kunde återvända till sin ö.

När krigslyckan vände och sovjettrupperna närmade sig såg de flesta av svenskarna en flykt till Sverige som det enda alternativet.

DEN SOVJETISKA OKUPATIONEN
Under den ryska okupationen 1944 – 1991 var området en militariserad gränszon, dit man endast kunde komma med speciellt tillstånd.
1949 kollektiviserades jordbruken. Kollektiviseringen hade föregåtts av en hetskampanj mot ”kulaker”, bönder som hade anställda i sin verksamhet, och en deportation i mars 1949 av kulaker och andra ”statsfiender”.

För mer information:
www.denandrastranden.com
www.rnhf.se
www.visitestonia.com/sv
www.noavv.ee